unia instagram facebook
polski angielski

Projekt pt. „Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej wstępem do wykorzystania wzornictwa w przedsiębiorstwie Drukarnia Akapit Sp. z o. o.” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap I

CEL PROJEKTU: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie jej potencjału w zakresie zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności gospodarczej skutkujące wdrożeniem na rynek nowych produktów.

PLANOWANE EFEKTY: Opracowanie strategii wzorniczej przedsiębiorstwa określającej m.in. poziom wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie, definiującej problemy wzornicze w zakresie produktów i innych procesów biznesowych oraz zawierająca rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 84.870,00 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 69.000,00 zł

www.mapadotacji.gov.pl
Drukarnia Akapit Sp. z o.o.
ul. Węglowa 3, 20-481 Lublin
tel.: +48 81 749 00 62
sekretariat@drukarniaakapit.pl